PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTAREA RURALĂ

Inapoi Acasa

ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de achiziție având
ca obiect Furnizare echipamente și Lucrări de montare/instalare și punere in funcțiune
instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție și/sau stocare a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară
Proiect „ Construire parc fotovoltaic la GALES NARCISA-MARIA PFA”

GALEŞ NARCISA-MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, cu sediul social în Sat Cacica, Comuna Cacica, Nr. 712, Judet Suceava, telefon: 0740243913, e-mail: galessf@yahoo.co.uk, persoană de contact: GALEŞ NARCISA-MARIA, organizează procedura de achiziție pentru achiziția având ca obiect Furnizare echipamente și Lucrări de montare/instalare și punere in funcțiune instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție și/sau stocare a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară.

Prezenta procedură este organizată în vederea depunerii unei oferte concurențiale în cadrul Schemei de ajutor privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare.

Astfel, invităm operatorii economici interesați să transmită oferte de preț, cu respectarea următoarelor condiții:

- Ofertanții vor avea cod CAEN autorizat la sediul social/punct de lucru/terți, corespunzător cu obiectul contractului ce urmează a fi incheiat, respectiv 4652 Comert cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații și 4321 Lucrări de instalații electrice.
- Locul și modul de obținere a documentației tehnice: se solicită în scris la adresa de e-mail: galessf@yahoo.co.uk
- Locul și modul de transmitere a ofertelor: în plic închis, la adresa Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni, în tarlaua "ŞFARACURI", Judet Suceava, depuse personal sau prin servicii de curierat, până la data de 09.01.2024 ora 15.00. Ofertele primite după acest termen se returnează nedeschise.
- Prețul va fi exprimat în euro, iar TVA se va menționa distinct.
- Modul de evaluare a ofertelor: Ofertele se evaluează de Comisia de evaluare pe măsura primirii acestora. Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.
- Contractul semnat cu operatorul economic desemnat câștigător va conține un articol suspensiv prin care se va stipula că, în situația în care nu se va încheia Contractul de finanțare cu AFIR, contractul devine nul.

După finalizarea evaluarii, toți operatorii economici care au depus oferte vor fi notificați cu privire la rezultatul evaluării.

Prezentul anunț conține informațiile minime legate de derularea procedurii. Condițiile detaliate se regăsesc în documentația tehnică pe care vă invităm să o solicitați conform mențiunilor de mai sus.

GALEŞ NARCISA-MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ,
Date de contact:
Telefon: 0740.243.913
E-mail:galessf@yahoo.co.uk